11 – 2010

පරිපථයක ඇති, නියමිත පරිදි ක්‍රියාත්මක වන T1 සහ T2 සිලිකන් ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකක් රූපයේ පෙන්වා ඇත.T1සහ T ට්‍රාන්සිස්ටර් වල  VCE අගයන් පිළිවෙලින් 0.1V  හා 3V වේ නම් පහත සඳහන් කුමක් සත්‍ය වේ ද?

(1) T1 හි VBC අගය ආසන්න ලෙස 0.6V වන අතර BC සන්ධිය ඉදිරි නැඹුරු වී ඇත.
(2) T2 හි VBC අගය ආසන්න ලෙස 0.6V වන අතර BC සන්ධිය ඉදිරි නැඹුරු වී ඇත.
(3) T1 හි VBC අගය ආසන්න ලෙස 0.6V වන අතර BC සන්ධිය පසු නැඹුරු වී ඇත.
(4) T2 හි VBC අගය ආසන්න ලෙස 2.3V වන අතර BC සන්ධිය ඉදිරි නැඹුරු වී ඇත.
(5) T1 හි VBC අගය ආසන්න ලෙස 3V වන අතර BC සන්ධිය පසු නැඹුරු වී ඇත.

( Ans : 1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *