11 – (2009-04)

ලෝහ තැටියක් එක්තරා සංඛ්‍යාතයකින් යුක්ත වූ ආලෝකය මගින් ප්‍රදීපනය කරනු ලැබේ. තැටියෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය වන්නේ ද හෝ නොවන්නේ ද යන්න නිර්ණය වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින් ද ?

(1) ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය.
(2) තැටිය ආලෝකයට නිරාවරණය වී ඇති කාලය.
(3) තැටිය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ තාප සන්නායකතාව.
(4) තැටියේ වර්ගඵලය.
(5) තැටිය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යය.

(Ans: 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *