11 – 2005

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි අංශුවක් නියත V වේගයකින් වෘත්තයක් ඔස්සේ ගමන් කරයි. P හා Q ලක්ෂ්‍ය අතර අංශුවේ ප්‍රවේග වෙනසෙහි විශාලත්වය වනුයේ,

1) 0
2) V sin 400
3) 2 V sin 200
4) 2 V cos 200
5) V

(Ans:    )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *