11 -2002

ජල බීකරයක පතුළට කිරල ඇබයක් තන්තුවක් මගින් අමුනා ඇත්තේ එම ඇබය ජල පෘෂ්ඨයට පහළින් සිටින පරිදිය. ඉන්පසු බීකරය එහි සිරස් අක්ෂය වටා නියත කෝණික වේගයකින් භ්‍රමණය කරවන ලදී. කුමන රූප සටහන මගින් කිරළ ඇබයේ නිවැරදි පිහිටීම පෙන්නුම් කරයිද ?

(Ans :3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *