11-2001

වස්තුවක විස්ථාපනය (y) කාලය (t) සමඟ විචලනය වන ආකාරය ප්‍රස්ථාරය මඟින් පෙන්වයි. පහත සඳහන් ප්‍රස්තාරයන්ගෙන් වස්තුවේ චාලක ශක්තිය (k)
කාලය සමඟ විචලනය වඩාත් හොඳින්ම නිරූපණය කරන්නේ කුමකින්ද?

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *