11-1998

ධන ආරෝපිත A ලෝහ ගෝලයක් සහ අනාරෝපිත B ලෝහ ගෝලයක් එකිනෙකට ආසන්නයේ තබා ඇත. ගෝල වටා ඒවා ආසන්නයේදී ඇති විද්‍යුත් ක්‍ෂේත්‍රය වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය කරනුයේ පහත කුමන රූපයෙන්ද?

  1.  
  2.      
  3.    
  4.    

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *