11-1997

රූපයේ පෙන්වා ඇති විභවමාන පරිපථයේ P කෝෂයේ වි.ගා.බ. EP ද අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය rp ද වන අතර Q කෝෂයේ වි.ගා.බ. EQ ද අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය rq ද වේ. මෙම සැකැස්මේ දී සංතුලන ලක්ෂ්‍යයක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම සඳහා, ඇති පහත සඳහන් හේතු සලකා බලන්න.

A)    EP > EQ  සහ  rp  = 0 , rq > 0

B)    EP < EQ   සහ  rp > 0 ,  rq= 0

C)    EP  = EQ  සහ  rp > 0 , rq > 0

ඉහත හේතු අතරින් සත්‍ය වන්නේ,

  1.    A පමණි.
  2.    B පමණි.
  3.    C පමණි.
  4.    B සහ ක්C පමණි.
  5.    A,B සහ C සියල්ලම.

(ans:4)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *