11-1996

මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයක හනු දෙක ස්පර්ශව ඇති අවස්ථාවක දී එහි කොටසක් රූප සටහන මඟින් පෙන්වා ඇත. උපකරණයේ මූලාංක දෝෂය,

  1.   0.48 mm වන අතර එය අවසාන පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය.
  2.   0.48 mm වන අතර එය අවසාන පරිමාණ කියවීමෙන් අඩු කළ යුතුය.
  3.   0.02 mm වන අතර එය අවසාන පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය.
  4.   0.02 mm වන අතර එය අවසාන පරිමාණ කියවීමෙන් අඩු කළ යුතුය.
  5.   0.03 mm වන අතර එය අවසාන පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය.

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *