11 – 1995

රූපයේ පෙන්වා ඇති ඒකාකාර කාඞ්බෝඞ් තහඩුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ ඛණ්ඩාංක (x0,y0)

වේ. දැන් b රූපයෙන් දැක්වෙන පරිදි තහඩුව OP වටා නවනු ලැබේ. නවන ලද තහඩුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ ඛණ්ඩාංක  (x0,y0) නම්,


1) x = x0 ; y = y0
2) x < x0 ; y < y0
3) x > x0 ; y > y0
4) x >x0 ; y > y0
5) x < x0 ; y > y0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *