11 – 1993

නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් අරඹා X දිශාවට ගමන් කෙරෙන අංශුවක ප්‍රවේගය – කාල ප්‍රස්ථාරය රූපයේ දැක්වේ. මේ ප්‍රස්තාරයට අනුව

(A) අංශුව නිශ්චලතාවයට පැමිණෙන්නේ  t = t3 විට පමණි.
(B) අංශුව t = t3 විට  ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයට පැමිණ ඇත.
(C) අංශුව ත්වරණය වන්නේ  0 →  t1 දක්වා වූ කාලාන්තරයේ පමණි.

 

 

 

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්
(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) A, C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A, B පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A, B, C පමණක් සත්‍ය වේ.

(Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *