11 – 1992

වාතය තුළ ධ්වනි වේගය 332 ms-1 වේ. 50cm දිගැති දෙකෙළවර විවෘත නළයක් තුළ ඇති වන මූලික තානයේ සංඛ්‍යාතය වන්නේ,

1) 160Hz

2) 272 Hz

3) 323 Hz

4) 332 Hz

5) 385 Hz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *