11 – (1992 – 43)

දිග L ද වට ගණන n ද දඟරයේ විෂ්කම්භය d ද වන සර්පිලාකාර දුන්නක් උෂ්ණත්වය θ1 සිට θ2 දක්වා රත් කරන ලදි. දුන්න සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ රේඛීය ප්‍රසාරණතාව α නම් දුන්නේ වැඩි වු දිග වන්නේ,

(1) L [1+πdnα ( θ2 – θ1) ] ය.
(2) L α ( θ2 – θ1)  ය.
(3) πdnα( θ2 – θ1)  ය.
(4) L [1+ α( θ2 – θ1) ] ය.
(5) 2πdnα( θ2 – θ1) ] ය.

(Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *