11 – 1992

රූපයේ දැක්වෙන පරිපථයේ XY යනු මධ්‍යය භූගත කොට ඇති ධාරා නියාමකයකි. S සර්පණ යතුර ප්‍රතිරෝධයේ සම්පූර්ණ දිග ඔස්සේ X සිට Y දක්වා චලනය කළ විට, පොළොවට සාපේක්ෂව
A හි විභවය (VA) වෙනස් වන ආකාරය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය වන්නේ කුමකින්ද?

(Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *