11 – 1991

ඇදි තන්තුවක ඇතිවන ප්‍රගමන තරංග සහ ස්ථාවර තරංග පිළිබඳව කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
A) ප්‍රගමන තරංගයක තන්තුවේ හැම අංශුවක්ම කම්පනය වනුයේ එකම විස්තාරයෙනි.
B) ස්ථාවර තරංගයක තන්තුවේ හැම අංශුවක්ම කම්පනය වනුයේ එකම විස්තාරයෙනි.
C) ස්ථාවර තරංගයක තන්තුවේ වෙනස් අංශු සඳහා විස්තාරයද වෙනස් වේ .
ඉහත ප්‍රකාශ අතරින්
(1) C පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A,B,C සියල්ල සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *