11 – (1991-31)

ද්‍රව- වීදුරු උෂ්ණත්වමානයක සංවේදීතාව වැඩිකළ හැක්කේ,

(A) උෂ්ණත්වමානයේ කේෂිකයේ දිග වැඩි කිරීමෙනි.
(B) උෂ්ණත්වමානයේ කේෂිකයේ අභ්‍යන්තර අරය වැඩි කිරීමෙනි.
(C) උෂ්ණත්වමානයේ ද්‍රව බල්බයේ පරිමාව වැඩි කිරීමෙනි.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,
(1)  A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

( Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *