11-1991

කොළ වර්ණය නොමැති සුදු ආලෝක කඳම්බයක් මිනිස් ඇසට දර්ශනය වන්නේ රතු පාටටය. ඉහත සඳහන් කල ආලෝක කඳම්බය පිරිසිදු රතු ආලෝක කඳම්බයකින් වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කළ හැක්කේ පහත දැක්වෙන කිනම් උපකරණය ද ?

  • A)  අවතල දර්පනයක්
  • B)  ප්‍රිස්මයක්
  • C)  වර්ණාවලි මානයක්
  1.   A පමණි.
  2.   B පමණි.
  3.   C පමණි.
  4.   A,B පමණි.
  5.   A,C පමණි.

(ans:3)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *