11-1989

රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති ආකාරයේ A,B සහ C ආස්තර තුනක් මත පෙන්වා ඇති ලක්‍ෂ්‍යවල දී ක්‍රිියා කරන ඒකතල බල පද්ධති තුනක් පසෙකින් දැක්වේ.

   

සමතුලිතතාව,

  1. තිබිය හැක්කේ A හි පමණයි.
  2. තිබිය හැක්කේ B හි පමණයි.
  3. තිබිය හැක්කේ C හි පමණයි.
  4. A,B සහ C යන සියල්ලෙහිම තිබිය හැක.
  5. කිසිවක තිබිය නොහැක.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *