11-1989

රූපයේ පෙන්වා ඇති I ධාරාවක් රැගෙන පරිනාලිකාවක් පෘථිවි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තබා ඇත්තේ එහි අක්ෂය උතුරු – දකුණු දිශාව ඔස්සේ පිහිටන පරිදිය. උදාසීන ලක්ෂයක් පැවතීමට වඩාත්ම ඉඩ ඇත්තේ,

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E

(Ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *