11 – 1988

සම විභව පෘෂ්ඨයක් පිළිබඳව කරන ලද පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය නොවන්නේ කුමක් ද?

1. මෙවැනි පෘෂඨයක් මත ආරෝපණයක් චලනය වීමේ දී ශක්තියේ වෙනස් වීමක් සිදු නොවේ.
2. මෙවැනි පෘෂ්ඨයකට අභිලම්බව විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය ක්‍රියා කරයි.
3. මෙවැනි පෘෂ්ඨ සෑම විටම ගෝලාකාර වේ.
4. මෙවැනි පෘෂ්ඨයක් මත පිහිටි ඕනෑම ලක්‍ෂයක් කරා අනන්තයේ සිට යම් ආරෝපණයක් ගෙන ඒමේ දී සිදුකරන කාර්යය ප්‍රමාණය එකම වේ.
5. ආරෝපිත සන්නායකයක පෘෂ්ඨය සම විභව පෘෂ්ඨයක් වේ.

(Ans :3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *