11-1988

නිසි ආකාරයට රැහැන් ඇද ඇති 230 V, 5 A පේනුවකට 2000 W කේතලයක් සම්බන්ධ කිරීම උචිත නොවන්නේ,

  1. කේතලය පේනු වැද්දූ විගසම එහි තාප දඟරය දැවී යනනිසාය.
  2. ජලය නැටීම සඳහා කේතලයට දිගු කාලයක් ගතවන නිසාය.
  3. පැන්නුම් දඟරය ක්‍රියාත්මක වී ගෘහ පරිපථය කැඩී යන නිසාය.
  4. කේතලයට අනතුරු දායක නොවූනත් බිත්ති පේනුව අධිකව රත් වන නිසාය.
  5. විලායක පෙට්ටියේ අදාල විලායකය නියත වශයෙන්ම දැවී යන නිසාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *