11-1987

පහත දැක්වෙන කරුණු වලින් කුමක් පෘෂ්ඨික ආතතිය නිසා සිදු වන්නක්ද?

  1.    උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට උෂ්ණත්වමානයක රසදිය ඉහළ නැගීම.
  2.    පහළට වැටෙන ද්‍රව බිංදු ගෝලාකාර හැඩයක් ගැනීම.
  3.    වායු ගෝලිය පීඩනය වැඩි වන විට බැරොමීටරයක රසදිය ඉහළ යාම.
  4.    තරලයක් තුල පහළට වැටෙන ගෝලාකාර වස්තුවක් නියත ප්‍රවේගයක් ලබා ගැනීම.
  5.    සුවඳ විලවුන් බෝතලයක් විවෘත කළ විට එහි සුවඳ කාමරයක් තුළ පැතිර යාම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *