11 – 1987

සුමට තිරස් තලයක පිහිටි සරල රේඛාවක් ඔස්සේ බාහිර බලයකට යටත්ව ගමන් කරන අංශුවක් සඳහා ප්‍රවේග – කාල v – t  වක්‍රයක් රූප සටහනෙහි පෙන්නුම් කරයි. බාහිර බලය මගින් අංශුව මත කරන ලද කාර්යය පිළිබඳ ව කර ඇති පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශවලින් කුමක් අසත්‍ය වේද ?


1) AB ප්‍රාන්තය තුළ දී W සෘණ වේ.
2) BC ප්‍රාන්තය තුළ දී W ධන වේ.
3) CD ප්‍රාන්තය තුළ දී W ශුන්‍ය වේ.
4) DE ප්‍රාන්තය තුළ දී W ධන වේ.
5) EF ප්‍රාන්තය තුළ දී W ධන වේ.

( Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *