11 – 1987

රබර් බෝලයක් නිශ්චලතාවේ සිට තද තිරස් පෘෂ්ඨයක් මත වැටීමට සලස්වනු ලැබේ. වාතය නිසා ඇති වන ප්‍රතිරෝධය නොසළකා හැරිය විට බෝලයේ චලිතය වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය කරනුයේ පහත දැක්වෙන ප්‍රවේග – කාල(V -t) වක්‍ර වලින් කිනම් එකෙන් ද ? (මෙම ප්‍රස්තාරවල බෝලය පහතට ගමන් කරන විට දී V ධන යයි සලකන්න.)

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *