11 – 1985

ද්‍රවයක දුස්ස්‍රාවිතාව නිරවද්‍ය ව සෙවීම සදහා කරන ලද පරීක්‍ෂණයකදී තිරස්ව තබන ලද සිහින් වීදුරු නළයක් තුලින් එම ද්‍රවය අනවරතව ගලායාමට සලස්වන ලදි- මෙහි දී පහත සදහන් රාශීන්ගෙන් කුමන රාශිය වඩාත්ම නිරවද්‍ය ව දැනගත යුතුව ඇති දරෑ
(1) වීදුරු නළයේ දිග.
(2) වීදුරු නළයේ අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය.
(3) ද්‍රවයේ ඝනත්වය.
(4)නළය දිගේ පීඩන අනුක්‍රමනය.
(5) ද්‍රවය ගලා යෑමේ සීඝ්‍රතාවය.

(Ans – 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *