11-1985

වාතයේ සිට වීදුරුවලට ආලෝකය ගමන් කිරීමේ දී එහි තරංග ආයාමය, λ සහ සංඛ්‍යාතය, f වලට සිදු වන දෑ පහත දැක්වෙන කිනම් ප්‍රතිචාරයකින් නිවැරදිව දක්වයි ද ?

  •  f                                                       λ
  1. වැඩි වේ.                                  අඩු වේ.
  2. නොවෙනස්ව පවතී.              නොවෙනස්ව පවතී.
  3. නොවෙනස්ව පවතී.              අඩු වේ.
  4. අඩු වේ.                                   නොවෙනස්ව පවතී.
  5. අඩු වේ.                                   වැඩි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *