11 – 1984

රූප සටහනේ පෙනෙන ආකාරයට දම්වැල් මඟින් එකිනෙකට ඈඳා ඇති සර්වසම ට්‍රේලර හතරක් 2.15 Χ 10³N බලයකින් අඳිනු ලැබේ. දම්වැල් සර්වසම ද එක් එක් දම්වැලෙහි ස්කන්ධය ට්‍රේලරයක ස්කන්ධයෙන් දහයෙන් එකක් ද නම් ට්‍රේලර 1 සහ 2 අතර ඇති දම්වැලෙහි දෙවන ට්‍රේලරයට සම්බන්ධ කොට ඇති කෙළවරෙහි ආතතිය T දෙනු ලබන්නේ (ඝර්ෂණ බලයන් නොසළකා හරින්න)

1) 0

2) 1.60 Χ 10³ N

3) 1.65 Χ 10³ N

4) 1.75 Χ 10³ N

5) 2.20 Χ 10³ N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *