11 – ( 1983)

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි තුනී, පැතලි C ලෝහ කාසියකින් සමන්විත වූ අයිස් ඝනයක් ජල බීකරයක පාවේ. ජලය උෂ්ණත්වය (25ºC)පවත්වා ගනී නම් අයිස් දියවන විට බීකරයෙහි ජල මට්ටමෙහි උස h කාලය t සමග වෙනස් වන ආකාරය කුමන වක්‍රයකින් වඩා හොඳින්ම නිරූපණය වේද?

( Ans : 1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *