09 – 1982

සමාන්තර ආලෝක කඳම්බයක් උත්තල කාචයක් මත පතනය වී P හි දී ප්‍රතිබිම්බයක් සාදයි. ඝන වීදුරු තහඩුවක් G කාචය හා P අතරට රූපයේ පෙනෙන ලෙස ඇතුල් කළ විට,

1)  ප්‍රතිබිම්බය P හි පවතිනු ඇත.
2) ප්‍රතිබිම්බය P වලින් වම් පැත්තෙහි සෑදේ.
3) ප්‍රතිබිම්බය P වලින් දකුණු පැත්තෙහි සෑදේ.
4) P වටා විවිධ වර්ණවලින් යුත් ප්‍රතිබිම්බ රාශියක් සෑදෙන අතර රතු පාට ප්‍රතිබිම්බය ඈතින්ම දකුණට පිහිටයි.
5) P වටා විවිධ වර්ණවලින් යුත් ප්‍රතිබිම්බ රාශියක් සෑදෙන අතර රතු පාට ප්‍රතිබිම්බය ඈතින්ම වමට පිහිටයි.

(Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *