10

තිරස් සුමට පීල්ලක් රූපයේ පරිදි ඝනකාභ හැඩැති කුහර කුටීරයක් ඇත. මෙය නියත V ප්‍රවේගයෙන් තිරස්ව ගමන් කරයි. ස්කන්ධය m වූ කුඩා අංශුවක් එක් අවස්ථාවකදී කුටීරයේ A ලක්‍ෂයේ ඇති සිදුරකින් කුටිය තුලට ඇතුළු වේ. එම අංශුවේ ප්‍රවේගය u වේ. එය V ප්‍රවේගය පවතින තිරස් තලය ඔස්සේ පවතින අතර එහි දිශාව V ට ලම්භක වේ. එම අංශුව A සිට ඇති විකර්ෂණයේ අනෙක් කෙළවර ඇති B ලක්‍ෂයේ ගැටේ. V හා u අගයන් වන්නේ පිළිවෙලින්,

  1. 10 ms‾¹ ,    6 ms‾¹
  2. 20 ms‾¹  ,  4 ms‾¹
  3.    6 ms‾¹ , 15 ms‾¹
  4. 20 ms‾¹ ,   3 ms‾¹
  5. දත්ත ප්‍රමාණවත් නොවේ.

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *