10

රූපයේ දක්වා ඇති U නලයට ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවයක් පුරවා ඇත. එහි එක් බාහුවක ඉහළින් ඝනත්වය d වූ වාතය v වේගයෙන් පිඹියි. දැන් ඉහලින් පවතින්නේ කුමන බාහුවේ පවතින ද්‍රවයද? බාහු දෙකේ ද්‍රව කඳන් අතර උස වෙනස h නම්, වාතය පිඹින වේගය V කොපමණද?

  1.      
  2.        
  3.        
  4.      

(ans:4)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *