10 – 2008

පෙන්වා ඇති පරිපථයෙහි ට්‍රාන්සිස්ටරයේ පාදම ධාරාව 100μA සහ VBE = 0.7 V වේ. ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ධාර ලාභය 100 නම් C හි වෝල්ටීයතාව වන්නේ,

1) 0.1 V
2) 1 V
3) 2 V
4) 4 V
5) 5 V

( Ans : 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *