10 – (2008-13)

එක්තරා ප්‍රකාශ කැතෝඩයක් මතට පතිත වන නිල් සහ රතු ආලෝකය ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝන නිපදවයි. පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය ද ?

(1) විමෝචනය වු ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝනවල උපරිම චාලක ශක්තිය නිල් ආලෝකය සඳහා වඩා වැඩිය.
(2) නැවතූම් විභවය රතු ආලෝකය සඳහා වඩා වැඩිය.
(3) ප්‍රකාශ කැතෝඩ ද්‍රව්‍යයෙහි කාර්ය ශ්‍රිතය නිල් ආලෝකය සඳහා වඩා වැඩිය.
(4) විමෝචනය වන ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන නිල් ආලෝකය සඳහා සෑමවිටම වැඩිය.
(5) නැවතූම් විභවය වර්ණ දෙකට ම එක මය.

(Ans: 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *