10-2004

වස්තුවක් තිරස් මේසයක් මත ඇත. මෙම වස්තුව ශුන්‍යයේ සිට ඒකාකාරව වැඩිවන F තිරස් බලයකින් අදිනු ලැබු විට වස්තුව මත ක්‍රියාකරන ඝර්ෂණ බලය f හි විචලනය වඩා හොඳින් නිරූපණය වන ප්‍රස්තාරය වනුයේ,

  1.    
  2.      
  3.      
  4.      
  5.        

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *