10 – (2004)

දී ඇති P-V රූප සටහනෙහි දැක්වෙන ABCA චක්‍රීය තාපගතික ක්‍රියාවලිය තුළදී කෙරෙන කාර්ය ප්‍රමාණය වන්නේ,

1)   PV
2) 2 PV
3) 3 PV
4) 4 PV
5) 5PV

( Ans :3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *