10 – 2003

ආරම්භයේ දී පිළිවෙලින් 80ºC සහ කාමර උෂ්ණත්වයේ (30ºC) පවතින A සහ B කුට්ටි දෙක, රේචනය කර පිටතින් පරවරණය කරන ලද කාමර උෂ්ණත්වයේ පවතින සන්නායක කුටිය තුළ පරිවාරක තන්තු දෙකකින් එල්ලා ඇත. පද්ධතිය සමතුලිත අවස්ථාවට පැමිණිමට පෙර පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමක් නිවැරදි ද?


(1)A  හි B හි සහ කුටියේ උෂ්ණත්ව නොවෙනස් ව පවතී.
(2) කුටිය කාමර උෂ්ණත්වයේ පවතින අතර A සහ B හි උෂ්ණත්ව වෙනස් වේ.
(3) කුටියේ සහ B හි උෂ්ණත්ව වැඩි වන නමුත්A හි උෂ්ණත්වය අඩු වේ.
(4) කුටියේ උෂ්ණත්වය වැඩි වන නමුත් A සහ B හි උෂ්ණත්ව නොවෙනස්ව පවතී.
(5) Aසහ B හි උෂ්ණත්ව අඩුවන නමුත් කුටියේ උෂ්ණත්වය වැඩි වේ.

(Ans :3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *