10 – (2002-47)

දිග l වු සහ ස්කන්ධය m වු සර්වසම ඒකාකාර දඬු පහක් සිරස් අක්ෂයක් වටා භ්‍රමණය කරන ලදී. මින් සමහරක් දඬු රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි නමා ඇත. ඒවා නිශ්චලතාවයෙන් පටන්ගෙන අවසාන කෝණික වේගය ω0 දක්වා ත්වණය කරන ලදි. පහත සඳහන් කුමන සැකැස්මට අවසාන කෝණක වේගය (ω0)ලබා ගැනීම සඳහා අඩුම ශක්තියක් අවශ්‍ය වේද ?

(Ans: 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *