10-2000

සරල අනුවර්තී චලිතයක යෙදෙන අංශුවක චාලක ශක්තිය K, විභව ශක්තිය V සහ සම්පූර්ණ ශක්තිය T, විස්ථාපනය d සමඟ විචලනය හොඳින් ම නිරූපණය කරන්නේ පහත දක්වා ඇති ශක්තිය (E) – විස්ථාපනය (d) ප්‍රස්තාර අතුරින් කුමකින්ද?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *