10

සංයුක්ත කම්බියක් තනා ඇත්තේ දිග සහ හරස්කඩ වර්ගඵලය 80 cm සහ 1mm² බැගින් වන වානේ කම්බියකින් සහ දිග සහ හරස්කඩ වර්ගඵලය 60 cm සහ 3mm² වන ඇලුමිනියම් කම්බියකිනි. එය අචල ආධාරක දෙකක් අතර තිරස්ව සම්බන්ධ කර ඇති අතර 40N ආතතියකට ලක් වී පවතී. P ලක්ෂයේ දී නිෂ්පන්දයක් ඇතිවන පරිදි සංයුක්ත කම්බියේ ස්ථාවර තරංග ඇතිකළ හැකි අවම සංඛ්‍යාතය ආසන්නව වන්නේ ? (වානේවල ඝනත්වය 7800kgm‾³,Al වල ඝනත්වය 2600kgm‾³)

  1.    90 Hz
  2.    145 Hz
  3.    180 Hz
  4.    250 Hz
  5.    500 Hz

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *