10-1997

රූපයේ පෙන්වා ඇති F බලය ලබා ගත හැක්කේ,

 

                    

  1.  A හි පමණක් පෙන්වා ඇති F1 සහ F2 බල එකතු කිරීම මඟිනි.
  2.  B හි පමණක් පෙන්වා ඇති F1 සහ F2 බල එකතු කිරීම මඟිනි.
  3.  C හි පමණක් පෙන්වා ඇති F1 සහ F2 බල එකතු කිරීම මඟිනි.
  4.  A සහ B හි පමණක් පෙන්වා ඇති F1 සහ F2 බල එකතු කිරීම මඟිනි.
  5.  A,B සහ C යන සියල්ලෙහි පෙන්වා ඇති F1 සහ F2 බල එකතු කිරීම මඟිනි.

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *