10-1996

රූපයේ පෙන්වා ඇති විභවමාන පරිපථයේ R වෙනස් කළ විට විභවමානයේ සංතුලන දිග l එකම අගයේ පවතින බව නිරීක්‍ෂණය කරන ලදී. මෙය සිදු විය හැක්කේ,

A) Y හි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය, R සමඟ සසඳන විට නොගිණිය හැකි නම් පමණි.

B) X හි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය, R සමඟ සසඳන විට නොගිණිය හැකි නම් පමණි.

C) විභවමාන කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය R සමඟ සසඳන විට ඉතා ඉහළ නම් පමණි.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,

  1.    A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.    B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.    C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.    A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
  5.    A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

(ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *