10 – 1994

රූපයේ පෙන්වා ඇති පදිරි යම් තැනැත්තෙක් පහළට නැමී තමාගේ පාදවල ඇඟිලි ස්පර්ශ කරයි. මෙම තැනැත්තාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇති ස්ථානය වනුයේ,

1) A ය.
2) B ය.
3) C ය.
4) Dය.
5) E ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *