10- 1992

ධ්වනියේ වේගය සඳහා විශාලතම අගය ලැබෙන්නේ

1) වාතය තුළ ය .

2) ජලය තුළ ය.

3) වානේ තුළ ය.

4) ඇලුමිනියම් තුළ ය.

5) භූමිතෙල් තුළ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *