10 – 1992

නක්‍ෂත්‍ර දුරේක්‍ෂයක් ඈත පිහිටි වස්තුවක් බැලීම සඳහා සීරුමාරු කර ඇත. රූපයේ පෙනෙන අයුරු d විෂ්කම්භය ඇති අවනෙත් කාචය පුරා සම්පූර්ණයෙන් ම කිරණ පතනය වේ. දුරේක්‍ෂයේ කෝණික විශාලනය m නම්, නිර්ගත කඳම්බයේ විෂ්කම්භය,
1) dm
2) d/m
3) m/d
4) d/2m
5) 2d/m

(Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *