10 – 1991

ඇදි තන්තුවක් දිගේ දකුණට ගමන් කරන තීර්යක් තරංගයක කොටසක කිසියම් මෙහොතක හැඩය රූපයේ දැක්වේ. තන්තුව ක්‍ෂණික නිශ්චලතාවේ ඇත්තේ තරංගයේ කුමන ලක්‍ෂ්‍යයෙහි ද ? / ලක්‍ෂ්‍යවලද ?

(1) C පමණි.
(2) B සහ D පමණි.
(3) A සහ E පමණි.
(4) A, C සහ E පමණි.
(5) කිසිම ලක්‍ෂයක් නැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *