10 – (1991 – 59)

රේඛීය ප්‍රසාරණතාව 25 × 10-6  0C-1 වූ ලෝහයෙන් තනන ලද මීටර් කෝදු දෙකක් 0ºක්‍ හි දී ක්‍රමාංකනය කොට ඇත. එක් එක් මීටර් කෝදුවේ එක් කෙළවරක් සිරස් බිත්තියකට සවි කොට රූපයේ දැක්වෙන සේ එකක පැත්තෙන් අනෙක පිහිටන ලෙසට ඒවා තිරස්ව තබා ඇත. එක් මීටර කෝදුවක් 0ºC හි පවත්වාගනු ලබන අතර, අනෙක 100ºC හි පවත්වාගනු ලැබේ. කෝදුවල පරිමාණ දෙකේ, පහත දැක්වෙන කවර සලකුණු එකිනෙක සමපාත වෙයිද?

(1) 25.0 cm සහ 25.1 cm
(2) 24.9 cm සහ 25.0 cm
(3) 39.9 cmසහ 40.0 cm
(4) 40.0 cmසහ 40.1 cm
(5) 80.0 cm සහ 79.9 cm

(Ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *