10 – 1991

මෝටර් රථයක් සහ බස් රථයක් මාර්ගයේ රතු ආලෝක සංඥාවක් අසල නවතා ඇත. මෝටර් රථය බසයට 100m පිටුපසින් නවතා ඇත. සංඥා එළිය කොළ පැහැ වූ විට මෝටර් රථය
6ms-1ත්වරණයකින් ද, එම මොහොතේ දී ම බස් රථය 4ms-2
ත්වරණයකින් ද අරඹයි නම් මෝටර් රිය බසය පසු කිරීමට ගතවන කාලය වනුයේ,
(1) 4s ය.
(2) 6 s ය.
(3) 12 s ය.
(4) 8 s ය.
(5) 10 s ය.

(Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *