10 – (1990-43)

රසදිය උෂ්ණත්වමානයක් ක්‍රමාංකනයේදී පිළිවෙළින් 1ºC සහ  99ºC හිමාංකය සහ හුමාල අංකය ලෙස වැරදීමකින් භාවිත කරන ලදී.මෙම සාවද්‍ය උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංකය 30ºC ක් ලෙස කියවන විට නිවැරදි උෂ්ණත්වය වනුයේ,

1) 29.40 ºC
2) 30.40 ºC
3) 30.32 ºC
4) 30.60 ºC
5) 30.62 ºC

( Ans : 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *