10-1989

සන්නායක කම්බියක් රූප සටහනේ දැක්වෙන හැඩයට නමා ඇත. ඒකකේන්ද්‍රීය අර්ධ වෘත්තාකාර කොටස් වල අර පිළිවෙලින් R සහ 2R වේ. සන්නායකයේ ධාරාවක් ගමන් කරයි. සරල රේඛීය කොටස් දෙකෙහි බලපෑම නොසලකා හැරිය විට O කේන්ද්‍රයෙහි චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයේ විශාලත්වය සහ දිශාව පිළිවෙලින්,

  1.   μ0I / 4R කඩදාසියෙන් පිටතට වේ.
  2.   μ0 I / 4R කඩදාසියෙන් තුලට වේ.
  3.   3μ0 I / 2R කඩදාසියෙන් පිටතට වේ.
  4.   3μ0 I / 2R කඩදාසියෙන් තුලට වේ.
  5.   μ0 I / 8Rකඩදාසියෙන් පිටතට වේ.

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *