10-1988

කූලෝම් නියමය (සුපුරුදු සංකේත භාවිතයෙන්) F = (1/4πε) (Q1Q2/r²) ලෙස ලිවිය හැක. පාරවේද්‍යතාව ε හි ඒකක විය හැක්කෙ,

  1. C‾²Nm²
  2. CN‾¹m‾²
  3. CN‾¹m‾¹
  4. C²N‾¹m‾²
  5. C²N‾¹m‾¹

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *