10 – 1987

දිග2mවූ සිරස් රිටක එක් කෙළවරක් විශාල ජල තටාකයක පතුළට සවිකොට ඇත. රිටෙහි එක් අර්ධයක් ජලයෙන් පිටත පවතී. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සූර්යාලෝකය තිරස සමඟ 45ºකෝණයක් සාදමින් රිට මත පතනය වන විට දී, ජල තටාකයේ පතුළ මත සෑදෙන රිටෙහි ඡායාවෙහි දිග,


1) 2m ට වඩා වැඩිය.
2) 2 m වේ.
3) 2m ට වඩා අඩු වන අතර 1 mට වඩා වැඩිය.
4) 1m වේ.
5) 1m  ට වඩා අඩු වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *